Warunki użytkowania

Ta strona internetowa (zwana dalej "Stroną internetową") jest oferowana przez Bioskin Italia S.r.l., Via Masetti 7 40127 Bologna (BO), C.F., NIP 04331000374 i R.E.A. 386613 | R.Imp. 153312/97 .

Celem Polityki

Następujące Warunki użytkowania regulują dostęp do Witryny i korzystanie z niej. Ponadto specjalne warunki użytkowania będą miały zastosowanie do określonych treści, danych, materiałów lub informacji zgłoszonych na lub za pośrednictwem niniejszej Witryny (zwanych dalej "Treścią") lub do określonych treści, danych, materiałów lub informacji, które wprowadzasz prezenty i/lub publikujesz na Stronie internetowej (zwanej dalej "Treścią - Użytkownik") lub do transakcji zawartych za pośrednictwem Witryny. Niniejsze specjalne warunki użytkowania zostaną dodane do niniejszych Warunków użytkowania lub, tylko wtedy, gdy wyraźnie zostaną wyraźnie określone, będą nad nimi przeważać.

Sprzedaż sprzętu elektromedycznego, zaopatrzenia szpitalnego i usług

Zgodnie z nową okólnikem Ministerstwa Zdrowia DM z 17/02/2010, który przewiduje, że reklama wizji, opisu i zdrowia związana z wyrobami diagnostyki medycznej in vitro i chirurgicznymi wyrobami medycznymi jest skierowana wyłącznie do profesjonalnych lekarzy, ratowników medycznych i operatorów w branży, prosimy o zadeklarowanie członkostwa w poprzednich kategoriach podczas zakupu lub podczas rejestracji.

Bioskin Italia S.r.l. nie ponosi odpowiedzialności za fałszywe oświadczenia użytkownika / kupującego.

1. Akceptacja Warunków użytkowania 

Uzyskując dostęp do tej witryny lub korzystając z niej, zgadzasz się przestrzegać Warunków użytkowania, wszystkich warunków w nich zawartych lub cytowanych lub wymienionych w niej, lub dodatkowych warunków, które są przewidziane na tej stronie. W przypadku nieprzyjęciu wszystkich powyższych warunków, użytkownik NIE jest upoważniony do dostępu i korzystania z Serwisu. 

2. Zmiana warunków użytkowania 

Bioskin Italia S.r.l. zastrzega sobie prawo do zmianyWarunki użytkowania w dowolnym momencie: Zmienione Warunki użytkowania będą obowiązywać od momentu publikacji. Jeśli użytkownik będzie nadal uzyskiwał dostęp do Witryny lub z niej korzystał po takiej publikacji, zakłada się, że zaakceptował takie zmiany. Zalecamy regularne sprawdzanie obowiązujących warunków. Możliwe jest, że inne strony internetowe Bioskin Italia S.r.l. udostępniają własne warunki użytkowania, mające zastosowanie do tych stron internetowych. Bioskin Italia S.r.l. zastrzega sobie prawo do zapewnienia, w dowolnym czasie i bez konieczności powiadomienia, usunięcia lub wprowadzenia zmian lub aktualizacji witryny i jej zawartości. Bioskin Italia S.r.l. zastrzega sobie prawo, w dowolnym momencie, do natychmiastowych skutków, bez konieczności powiadamiania, według własnego uznania i z jakiegokolwiek powodu, do ograniczenia, odmowy lub zatrzymania, w całości lub w części, dostępu do Witryny lub jej części przez dowolnego użytkownika.  

3. Ochrona prywatności 

Korzystanie z danych osobowych dostarczonych lub gromadzonych za pośrednictwem niniejszej Witryny lub w związku z nią odbywa się wyłącznie zgodnie z Polityką prywatności Bioskin Italia S.r.l. i niniejszymi Warunkami użytkowania podlegają Polityce Bioskin Italia S.r.l. dotyczącej ochrony prywatności, opublikowanej na tej stronie internetowej.  

4. Odpowiedzialność 

WSZELKIE INFORMACJE (W TYM MIĘDZY INNYMI TEKSTY, OBRAZY, GRAFIKI, LINKI I INNE MATERIAŁY) NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ SĄ DOSTARCZANE "TAK JAK JEST" I "W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI". Bioskin Italia S.R.L. I spółki stowarzyszone, partnerzy, licencjodawcy i dostawcy wyraźnie wykluczają wszelkie deklaracje lub gwarancje jakiegokolwiek rodzaju, wyraźne lub dorozumiane, w tym gwarancje zbywalności, przydatności do określonego celu, nienagwałania lub podobne, w odniesieniu do działania niniejszej strony internetowej oraz treści lub treści - użytkownik. 

Ani Bioskin Italia S.r.l. ani spółki grupy, podmioty stowarzyszone, partnerzy, licencjobiorcy i dostawcy nie podejmują żadnych zobowiązań w zakresie:

że Witryna spełnia Twoje potrzeby, 

że Strona działa w sposób ciągły, szybko, bezpiecznie i bez błędów.

że wyniki uzyskane w wyniku korzystania ze Strony internetowej (w tym informacje i materiały na tej stronie) są poprawne, kompletne, dokładne i w inny sposób odpowiadają Twoim potrzebom.

Jest to publiczna strona internetowa: nie można oczekiwać poufności w przetwarzaniu Treści Użytkownika, które możesz wysłać do Witryny. Informacje poufne nie powinny być przesyłane. Bioskin Italia S.r.l. oraz spółki stowarzyszone, partnerzy, licencjodawcy i dostawcy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy lub pominięcia dotyczące Internetu, sieci lub usług hostingowych i nie gwarantują, że Witryna, usługi, które określają jej dostępność lub wysyłanie łączności elektronicznej przez Bioskin Italia S.r.l. są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów. Pobieranie lub inne operacje, wykonywane za pośrednictwem niniejszej Witryny, jakichkolwiek materiałów odbywa się według własnego uznania i na ryzyko. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek uszkodzenie swojego systemu komputerowego lub utratę danych spowodowaną pobraną zawartością. 

5. Rejestracja 

W celu umożliwienia dostępu do niektórych obszarów Witryny oraz korzystania z niektórych funkcji lub elementów Serwisu, użytkownik może być zobowiązany do zarejestrowania się jako współautor: taka rejestracja jest bezpłatna. Podczas rejestracji musisz wybrać tylko jedną nazwę użytkownika lub "nick" i hasło oraz podać tylko jeden ważny, używany i sprawdzalny adres e-mail. Identyczne nazwy użytkowników i adresy e-mail nie są dozwolone, jeśli nazwa lub adres użytkownika zostały już użyte , użytkownik zostanie zaproszony do wyboru innych. Bioskin Italia S.r.l. wyśle użytkownikowi wiadomość e-mail z potwierdzeniem danych rejestracyjnych: w przypadku niedostarczeniu, z jakiegokolwiek powodu, takich informacji, dostęp lub korzystanie z obszarów, funkcji lub elementów, dla których taka rejestracja jest konieczna, może zostać odrzucony lub przerwany. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zaktualizowania rejestracji, tak aby była dokładna i aktualna. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie poufności hasła. Bioskin Italia S.r.l zastrzega sobie prawo do zmiany nicku użytkownika, usunięcia z Witryny przesłanych przez niego treści lub odmowy lub anulowania rejestracji, jeśli wybierze nazwę, która w jego niekwestionowanym orzeczeniu jest obsceniczna, nieprzyzwoita, wulgarna lub w inny sposób niewłaściwa. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność za ograniczenie dostępu do swoich komputerów. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania związane z jego kontem, nazwą użytkownika i/lub hasłem, związane z jego zachowaniem, brakiem interwencji lub zaniedbaniem. Jeśli dowiesz się o podejrzanym lub nieautoryzowanym zachowaniu dotyczącym twoich kont, nazwy użytkownika i/lub hasła, zgadzasz się skontaktować się z Bioskin Italia S.r.l. niezwłocznie za pośrednictwem poczty e-mail.

Bioskin Italia S.r.l. zastrzega sobie prawo do wykluczenia, według własnego uznania, rejestracji użytkownika w niektórych usługach poczty e-mail lub dostawców usług internetowych.  

6. Użytkownik, który wprowadza Treści 

Przesyłając Treści Użytkownika do Witryny, użytkownik gwarantuje, że materiały te będą odpowiednie, konstruktywne i wolne od potencjalnie nielegalnych lub w inny sposób nienadających się do publikacji, w tym między innymi potencjalnie zniesławiających lub obraźliwych elementów dla innych osób lub podmiotów, które są potencjalnie szkodliwe dla osób lub mienia lub oszczerczy lub dokuczliwy charakter wobec osób lub organizacji potencjalnie mogących naruszać prawa (w tym dotyczące prywatności i reklamy) jakiejkolwiek osoby, pornograficzne, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne, nieprzyzwoite lub zastraszające, o charakterze kulturowym, etnicznym lub w inny sposób budzącym zastrzeżenia, lub takie, które sugerują lub zachęcają do jakiejkolwiek nielegalnej działalności. 

Użytkownik dołoży wszelkich starań, w rozsądnych granicach, w celu wykrycia obecności i usunięcia wszelkich wirusów lub innych szkodliwych elementów w materiałach, które mają być wysyłane. Użytkownik musi również powstrzymać się od przekazywania łańcuszków, diagramów piramid, ankiet i nagabywania za pośrednictwem Strony internetowej. 

Użytkownik nie będzie fałszował nagłówków ani nie manipulował elementami identyfikacyjnymi lub innymi danymi w celu ukrycia pochodzenia jakichkolwiek Treści i/lub Treści Użytkownika przesyłanych za pośrednictwem Witryny, ani nie będzie ukrywał swojej obecności na Stronie. Użytkownik powstrzymuje się również od zakłócania witryn, serwerów i sieci lub manipulowania witrynami, serwerami i sieciami ani od podejmowania kroków, które nakładają nieuzasadnione lub nieproporcjonalne obciążenie na infrastrukturę. Potwierdzasz, oświadczasz i gwarantujesz, że Treści użytkownika wysyłane do Witryny nie naruszają żadnych praw posiadanych przez osoby trzecie, w tym między innymi praw autorskich, znaków towarowych lub praw patentowych lub zobowiązań do zachowania poufności.  

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że twoje pomysły, uwagi lub dyskusje lub jakiekolwiek inne Treści Użytkownika wysyłane do Witryny, które nie podlegają żadnym obowiązkom w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, mogą być wykorzystywane przez każdego innego użytkownika bez żadnej rekompensaty lub uznania. 

Udzielasz Bioskin Italia S.r.l. oraz spółkom, podmiotom stowarzyszonym i partnerom globalnej, nieodwołalnej, nieodpłatnej, niewyłącznej, podlegacej sublicencjonowaniu lub zbywalnej licencji na używanie, reprodukowanie, tworzenie dzieł pochodnych, dystrybucjeire, publicznie korzystać, publicznie ujawniać, przesyłać i publikować Treści Użytkownika dostarczone przez niego na tej stronie internetowej, w jakiejkolwiek innej stronie Bioskin Italia S.r.l. lub w materiałach marketingowych lub public relations, za pomocą dowolnego narzędzia. 

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za Treści Użytkownika i wszelkie konsekwencje spowodowane ich przesyłaniem, przesyłaniem i/lub publikacją. 

Bioskin Italia S.r.l. zastrzega sobie prawo, bez przyjęcia jakichkolwiek zobowiązań w tym zakresie, do badania i monitorowania Treści Użytkownika przed i/lub po ich przekazaniu. Niemniej jednak użytkownik uznaje, że Bioskin Italia S.r.l. nie może zweryfikować i monitorować wszystkich Treści Użytkownika. 

Bioskin Italia S.r.l. oraz spółki stowarzyszone, partnerzy, licencjodawcy i dostawcy w żadnym wypadku nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność, jakość lub ważność Treści Użytkownika, przesyłanych przez osoby trzecie do Witryny. Bioskin Italia S.r.l. nie obsługuje żadnych Treści Użytkownika ani żadnych opinii, rekomendacji ani porad w nich zawartych i nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do takich Treści Użytkownika. Bioskin Italia S.r.l. zastrzega sobie wyłączne prawo i prawo do modyfikowania i/lub usuwania, z dowolnego powodu, w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia lub konieczności autoryzacji i według własnego uznania, wiadomości lub innych treści użytkownika, które są wątpliwe, niewygodne lub w inny sposób sprzeczne z niniejszymi Warunkami użytkowania. Użytkownicy przekonani o wątpliwym i niewygodnym charakterze Treści Użytkownika proszeni są o niezwłocznego skontaktowania się z Bioskin Italia S.r.l. e-mailem. Po otrzymaniu takich komunikatów Bioskin Italia S.r.l. dołoży wszelkich starań, w rozsądnych granicach, aby podjąć w rozsądnym czasie środki uznane za konieczne: biorąc pod uwagę nieautomatyczny charakter tego procesu, użytkownik jest informowany, że natychmiastowa eliminacja lub modyfikacja Treści Inc.może nie być możliwe.  

7. Ograniczenie odpowiedzialności 

Bioskin Italia S.r.l., spółki grupy, podmioty stowarzyszone, partnerzy, licencjobiorcy lub dostawcy w żaden sposób nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub inne szkody wynikające z, spowodowane lub związane z dostępem lub korzystaniem z tej strony internetowej oraz jej zawartości i treści - użytkownika lub niemożności dostępu do nich, nawet jeśli Bioskin został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód, z wyjątkiem przypadków OFRSON I / LUB RAŻĄCEGO ZANIEDBANIA. Jeśli mieszkasz w kraju lub państwie, w którym nie jest dozwolone, aby przewidzieć wcześniejsze ograniczenia odpowiedzialności lub wyłączenia, o których mowa w ustępie 4 powyżej i pkt 8 poniżej, takie ograniczenia i wyłączenia mają zastosowanie tylko w zakresie, w jakim są one dozwolone. W takim przypadku ograniczenia i wyłączenia będą tak rozległe, jak pozwala to obowiązujące prawo. 

8. Zawartość/oprogramowanie innych firm 

Bioskin Italia S.r.l. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakiejkolwiek witryny należącej do osób trzecich, które mogą być połączone ze Stroną za pośrednictwem hiperłącza, niezależnie od tego, czy taki link jest dostarczany przez Witrynę, czy przez stronę trzecią zgodnie z Warunkami użytkowania. Ewentualna obecność na Stronie internetowej linków do innych stron nie wiąże się z zatwierdzeniem tych samych, ani z oceną ani gwarancją co do dokładności, aktualności lub przydatności treści stron, do których Strona internetowa może się odnosić za pośrednictwem linku, a Bioskin Italia S.r.l. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym zakresie. Wszelkie oprogramowanie pobrane z lub za pośrednictwem niniejszej Witryny jest licencjonowane zgodnie z warunkami obowiązujących umów licencyjnych. Bez uszczerbku dla obowiązującej umowy licencyjnej, korzystanie z oprogramowania jest dozwolone wyłącznieużytkowników końcowych, a wszelkie dalsze powielanie, powielanie lub redystrybucja są wyraźnie zabronione. 

WSZELKIE GWARANCJE ZWIĄZANE Z TAKIM OPROGRAMOWANIEM BĘDĄ WAŻNE TYLKO W ZAKRESIE WYRAŹNIE OKREŚLONYM W ODPOWIEDNIEJ UMOWIE LICENCYJNEJ. Bioskin Italia S.r.l. WYRAŹNIE ZAPRZECZA WSZELKIM DALSZYM DEKLARACJOM I GWARANCJOM JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNEGO LUB DOROZUMIANEGO, W TYM GWARANCJI ZBYWALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENAGWAŁKU W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA.  

9. Prawa autorskie i znaki towarowe 

Prawa autorskie i wszelkie inne prawa własności związane z Treściami dostarczonymi przez Bioskin Italia S.r.l. i jej podmioty stowarzyszone, spółki grupy i/lub partnerów, do oprogramowania wykorzystywanego do zarządzania i publikacji Witryny, do gromadzenia danych na Stronie internetowej oraz do kolejności, kolejności i planowania Witryny należą w całości do Bioskin Italia S.r.l. i/lub jej partnerów lub licencjodawców. Wszelkie prawa do Treści, które nie zostały wyraźnie przyznane na mocy niniejszych Warunków użytkowania, są zastrzeżone. .  

10. Prawa własności na stronie internetowej 

Niniejsza strona internetowa jest publiczna, a wszelkie przekazane informacje będą uważane za niepoufne. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przesłanie jakiegokolwiek wynalazku zawartego w Przesłanych przez Ciebie Treściach jest równoznaczne z "publikacją" tego samego, zgodnie z obowiązującymi przepisami patentowymi. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że wszelkie Treści użytkownika przesłane i/lub omówione na stronie internetowej mogą podlegać patentom, prawom autorskim, znakom towarowym i innym prawom własności intelektualnej firmy Bioskin Italia S.r.l. oraz spółek grupy, podmiotów stowarzyszonych, partnerów lub osób trzecich. Jeśli zamierzasz skorzystać z jakiegokolwiek pomysłu, propozycji, sugestii lub rozwiązania lub innych Treści Użytkownika prezentowanych na stronie, będziesz musiał uzyskać pierwsze wszystkie uprawnienia udzielone na mocy obowiązujących praw własności intelektualnej, po pierwsze,do podjęcia ich eksploatacji.

11. Odszkodowanie i wyłączenie odpowiedzialności  

Użytkownik zgadza się na utrzymanie bioskin Italia S.r.l. bez szwanku. spółki grupy, podmioty stowarzyszone, partnerzy, licencjobiorcy i dostawcy, a także ich odpowiedni urzędnicy, kadra kierownicza, pracownicy, akcjonariusze, przedstawiciele prawni, agenci, następcy prawni i cesjonariusze, a także w celu zwolnienia ich z odpowiedzialności za szkody, opłaty, koszty i wydatki (w tym uzasadnione opłaty prawne i zawodowe oraz opłaty prawne) wynikające z publikacji, treści lub przekazywania jakichkolwiek wiadomości, informacji, materiałów lub innych Treści Użytkownika zamieszczonych na Stronie internetowej lub z jakiegokolwiek naruszenia niniejszych Warunków użytkowania przez Użytkownika. W przypadku reklamacji lub działań prawnych z powodu wiadomości lub Treści Użytkownika wysłanych przez użytkownika, Bioskin Italia S.r.l. zastrzega sobie prawo do ujawnienia tożsamości tego samego i wszelkich innych informacji o jego koncie, które mogą być w jego posiadaniu. W przypadku sporów z innymi użytkownikami użytkownik wnosi do Firmy Bioskin Italia S.r.l. oraz spółki stowarzyszone, partnerów, licencjodawców i dostawców, a także ich odpowiednich urzędników, menedżerów, pracowników, akcjonariuszy, przedstawicieli prawnych, agentów, następców prawnych i cesjonariuszy, z jakiejkolwiek odpowiedzialności za skargi, roszczenia i szkody (rzeczywiste i wtórne) wszelkiego rodzaju i charakteru, znane i nieznane, wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z takimi sporami.  

12. Zamknięcie strony internetowej

Bioskin Italia S.r.l. zastrzega sobie wyłączne prawo do zamknięcia całości lub części Witryny w dowolnym momencie, z dowolnego powodu i bez uprzedniego powiadomienia lub konieczności autoryzacji. Bioskin Italia S.r.l. nie ponosi odpowiedzialności za przechowywanie lub usuwanie jakichkolwiek Treści i/lub Treści Użytkownika publikowanych na Stronie.  

14. Produkty Bioskin Italia S.r.l.

Strona internetowa może zawierać odniesienia do konkretnych produktów i usług Bioskin Italia S.r.l., które mogą (natychmiast) dostępne w danym kraju. Takie odniesienia nie oznaczają ani nie gwarantują dostępności takich produktów lub usług w danym kraju w dowolnym momencie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalną organizacją.

Niektóre produkty sprzedawane przez Bioskin Italia S.r.l. mogą spowodować uszkodzenie mienia lub osób, jeśli są używane niewłaściwie lub bez wskazówek profesjonalnego lekarza. Bioskin Italia nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego wykorzystania przez klienta produktów zakupionych na tej stronie.

15. Rozstrzyganie spraw spornych 

Niniejsze warunki użytkowania będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem włoskim. Użytkownik zgadza się na wyłączną jurysdykcję sądów RZYMU we Włoszech w przypadku sporów, roszczeń lub postępowań sądowych wynikających z niniejszych Warunków użytkowania lub korzystania z niniejszej Witryny, w tym między innymi wszelkich sporów dotyczących istnienia lub ważności niniejszych Warunków użytkowania.  

16. Nieważne klauzule 

W przypadku, gdy którykolwiek z niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznany za nieważny lub nie ma zastosowania, zostanie on zastąpiony ważnym i wykonalnym postanowieniem, które jest jak najbardziej zbliżone do treści oryginału, podczas gdy pozostałe będą regularnie stosowane. 

17. Zrzeczenie się praw 

Nieprzekonywowanie przez Bioskin Italia S.r.l. w związku z przeszłymi lub przyszłymi działaniami innych osób, jakichkolwiek praw zawartych w niniejszych Warunkach użytkowania nie spowoduje zrzeczenia się jakichkolwiek praw bioskin Italia S.r.l., przewidzianych w nich. Ani otrzymanie płatności przez Bioskin Italia S.r.l., ani poleganie przez jakąkolwiek osobę na akcjach Bioskin Italia S.r.l. nie spowoduje zrzeczenia się któregokolwiek z klauzul niniejszych Warunków użytkowania. Tylko specyfikacja pisemne zrzeczenie się praw, podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Bioskin Italia S.r.l., będzie miało skutki prawne.

18. Wysyłka i dostawa 

Kupujący jest odpowiedzialny za dokładność i kompletność danych przewidzianych do rozliczeń i dostaw. 

Bioskin Włochy. S.r.l. zwalnia się z obowiązku dostawy poprzez zwrot towarów spedytorowi i/lub przewoźnikowi w celu transportu.

Własność towaru jest przekazywana w momencie dostawy do nadawcy i/lub przewoźnika. W przypadku nieuszkodzonej paczki, uszkodzenia lub widocznych oznak manipulacji lub otwartej paczki, należy to wskazać kurierowi, który dostarcza paczkę i podpisuje list przewozowy z napisem "Z REZERWĄ". Pozwala to chronić się, jeśli napotkasz wszelkiego rodzaju anomalię po otwarciu szyi. Tylko w tym ostatnim przypadku konieczne będzie zgłoszenie zdarzenia faksem lub pocztą elektroniczną do lokalnej siedziby kuriera. 

W przypadku kradzieży lub utraty podróżujących towarów ubezpieczonych w ns. przewoźnik partnerski, Bioskin Italia S.r.l. zapewni praktykę żądania zwrotu do Przewoźnika po upływie 30 dni od daty wysyłki; wszystko to w świetle umów ubezpieczeniowych tradycyjnie podpisanych z naszymi przewoźnikami. Jest to prawo klienta, tylko w przypadku kradzieży lub utraty ubezpieczonego towaru podróżnego, do żądania nowej wysyłki zamówionego materiału lub zwrotu wartości wysłanego materiału (z wyłączeniem kosztów wysyłki), dopiero po 30 dniach (i nie później niż 60 dni) od daty wysyłki.

Przesyłki oznaczone jako "standardowe" obejmują pierwszą próbę dostawy (możliwa przez cały dzień), a w przypadku nieobecnego odbiorcy drugą próbę zwrotu na tych samych warunkach.

Wszelkie koszty przechowywania u kuriera z powodu powtarzającej się nieobecności odbiorcy należy uznać za wyłączną odpowiedzialność klienta, który zakupił produkt.

19. Produkty do "UŻYTKU MEDYCZNEGO"

Bioskin Italia dystrybuuje produkty do użytku profesjonalnego zarezerwowane dla specjalistów medycznych. Wszystkie produkty zawierające napis "TYLKO DO UŻYTKU MEDYCZNEGO" są przeznaczone do wyłącznego użytku lekarzy. Bioskin Italia Srl nie ponosi w żaden sposób odpowiedzialności za fałszywe oświadczenia użytkowników witryny przy zakupie takich produktów.