Zwrot i prawo do odstąpienia od umowy


W przypadku Umowy zakupu Produktów i Usług zawartej przez Klienta Konsumenckiego, klient konsument będzie miał prawo do odstąpienia od Umowy, zgodnie z i za skutki, o których mowa w artykule 52 i ss. Kodeksu konsumenckiego, bez żadnych kar i bez podania przyczyny.

Decyzja o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy musi zostać przekazana przez Klienta w ciągu 14 dni od otrzymania Produktu; w przypadku oddzielnej dostawy kilku towarów, zamówionych przez Klienta Konsumenckiego tylko z jednym zamówieniem, termin czterech-dwunastu dni na skorzystanie z prawa odstąpienia rozpoczyna się od dnia, w którym ostatnie towary zostały dostarczone.

Prawo odstąpienia od umowy jest wykonywane poprzez wysłanie przez Klienta Konsumenckiego w ciągu 14 dni wymienionych powyżej:

· Standardowego modułu zgodnego ze wszystkimi. B dekretu ustawodawczego nr 21/2014 dostępne w sekcji "Moje konto"---> "Historia i szczegóły zamówienia" i postępować zgodnie z procedurą wskazującą sformułowanie "ZWROT PRZEZ ODSTĄPIENIE" w przypadku, gdy chcesz skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy lub sformułowania "USTERKA/NIEZGODNY OBIEKT/INNE" we wszystkich innych przypadkach.  

Bioskin Italia S.r.l.
Przez Corrado Masetti N.7
CAP 40127 Bolonia Włochy

Lub faksem pod numerem: +39 051 6339168

· Każde inne wyraźne oświadczenie o decyzji o odstąpieniu od Umowy listem poleconym z potwierdzeniem odbioru

Bioskin Italia S.r.l.
Przez Corrado Masetti N.7
CAP 40127 Bolonia Włochy

lub faksem pod numerem +39 051 6339168

Zawiadomienie o odstąpieniu od umowy musi określać wolę wycofania się z zakupu (nie ma potrzeby podawania przyczyn) oraz Produktu lub Produktów, w odniesieniu do których zamierzasz skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, dołączając kopię dokumentacji potwierdzającej zakup (paragon /faktura).

Bioskin Italia S.r.l. niezwłocznie przekazuje Klientowi Konsumentowi potwierdzenie odbioru, pocztą elektroniczną na adres e-mail zakupu na Stronie, odstąpienie od umowy.

Zgodnie z postanowieniami artykułu 59 a c) i d) Kodeksu konsumenckiego, Konsument nie może korzystać z prawa odstąpienia od umowy w odniesieniu do produktów dostosowanych do potrzeb lub wyraźnie dostosowanych lub mogących ulec szybkiemu pogorszeniu lub zmianie. Ponadto nie może do korzystać z odstąpienia od umowy w odniesieniu do zapieczętowanego oprogramowania komputerowego, które zostało otwarte po dostarczeniu (art. 59(i) Kodeksu Konsumenckiego).

Produkty, w odniesieniu do których wykonywane jest prawo do odstąpienia od umowy, muszą zostać zwrócone w ciągu czterech-dwunastu dni od dnia, w którym Konsument powiadomił o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy, zasadniczo nienaruszone, w oryginalnym opakowaniu, wraz z akcesoriami i wszelkimi podręcznikami, bez braku. Należy pamiętać, że jeśli Produkt został odebrany w Bioskin Italia S.r.l., Produkt musi zostać zwrócony bezpośrednio do tego samego miejsca. Dlatego w tym przypadku prosimy o kontakt z Centralą Bioskin Italia S.r.l. i skontaktowanie się z personelem, który będzie do Państwa dyspozycji.  Jeśli zamiast tego Produkt został zakupiony na Stronie, Produkt musi zostać dostarczony na adres: Bioskin Italia S.r.l. via Corrado Masetti n.7 40127 Bolonia. 

Jedynymi wydatkami należnymi przez Klienta Konsumenckiego za korzystanie z prawa odstąpienia od umowy są bezpośrednie koszty zwrotu towaru, jak przewidziano w art.

Po otrzymaniu wniosku o wypłatę Bioskin Italia S.r.l. zwróci całą kwotę zapłaconą przez Klienta Konsumenckiego w ciągu czternastu dni od dnia, w którym Konsument skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy, poprzez ponowne zakodowanie na rachunku bieżącym używanym w momencie zakupu lub za pomocą danych bankowych podanych przez Klienta Konsumenckiego z powiadomieniem o odstąpieniu, a w każdym razie przy użyciu tego samego msposób płatności stosowany przez Klienta Konsumenckiego w momencie zakupu. Bioskin Italia S.r.l. zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu do czasu otrzymania Produktów podlegających prawu do odstąpienia od umowy.

Z drugiej strony, jeśli metody, warunki i terminy wykonania prawa odstąpienia od umowy nie są przestrzegane, jak określono w niniejszym artykule, Konsument nie będzie uprawniony do zwrotu już zapłaconych kwot. W takim przypadku Klient Konsumencki może odzyskać, na własny koszt, Produkt w stanie, w którym został zwrócony firmie Bioskin Italia S.r.l. W przeciwnym razie Bioskin Italia S.r.l. może zachować zwrócone Produkty, oprócz wszystkich kwot już zapłaconych przez Klienta Konsumenckiego za powiązany zakup. Koszty wysyłki i transportu ponosi Klient.

Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy jest wykluczone, a zatem powyższe nie mają zastosowania w odniesieniu do umów zakupu zawartych z Klientami Profesjonalnymi.