loading spinner

Prywatności

Bioskin Italia S.r.l., z siedzibą przy Via Corrado Masetti n.7 - 40127 Bologna (BO), CF i P.IVA 04331000374 (później"Właściciel"), jako administrator danych, informuje cię zgodnie z art. 13 Dekret ustawodawczy 30.6.2003 n. 196 (później "Kodeks prywatności") i art. 13 Rozporządzenie UE nr 2016/679 (później"RODO"), że Twoje dane będą przetwarzane w następujący sposób i w następujących celach:

1. PRZEDMIOT LECZENIA
Administrator danych przetwarza dane osobowe, identyfikujące dane (na przykład imię, nazwisko, nazwę firmy, adres, telefon, e-mail, bank i referencje płatnicze) później, "dane osobowe" lub nawet "dane") przekazane przez Ciebie przy okazji zawarcia umów o świadczenie usług Administratora Danych.

2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Twoje dane osobowe są przetwarzane:

A) bez Twojej wyraźnej zgody (art. 24 lit. a), b), c) Kodeks prywatności i art. 6 b), c) RODO), do następujących celów usługowych:
- zawierania umów o świadczenie usług administratora danych;
- wypełnianie zobowiązań przedumownych, umownych i podatkowych wynikających z obowiązujących stosunków z Użytkownikiem;
- wypełniać obowiązki określone w ustawie, rozporządzeniu, prawodawstwie wspólnotowym lub zarządze Urzędu (np. w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy);
- wykonywanie praw administratora danych, na przykład prawa do obrony w sądzie;

B) wyłącznie za twoją konkretną i wyraźną zgodą (art. 23 i 130 Kodeks prywatności i art. 7 RODO), w następujących celach marketingowych:
- wysyłać je pocztą elektroniczną, pocztą i/lub sms-ami i/lub kontaktami telefonicznymi, biuletynami, wiadomościami handlowymi i/lub materiałami reklamowymi dotyczącymi produktów lub usług oferowanych przez Administratora danych oraz wykrywać stopień zadowolenia z jakości usług;
- wysyłać wiadomości e-mail, pocztą i/lub sms-em i/lub kontaktami telefonicznymi z osobami trzecimi i/lub promocyjnymi (na przykład partnerami biznesowymi, firmami ubezpieczeniowymi).

Pragniemy zwrócić uwagę, że jeśli jesteś już naszymi klientami, możemy wysłaćr Komunikacja biznesowa dotycząca usług i produktów Właściciela podobnych do tych, z których już korzystał, chyba że się nie zgadza (art. 130 c. 4 Kodeks prywatności).

3. METODY LECZENIA
Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się za pomocą czynności wskazanych w art. 4 Kodeks prywatności i art. 4 n. 2) RODO i dokładnie: gromadzenie, rejestracja, organizacja, przechowywanie, konsultacja, przetwarzanie, modyfikacja, wybór, ekstrakcja, porównanie, wykorzystanie, wzajemne połączenia, blokowanie, komunikacja, usuwanie i niszczenie danych. Twoje dane osobowe podlegają zarówno przetwarzaniu elektronicznemu, jak i elektronicznemu i/lub zautomatyzowanemu.
Administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji powyższych celów, a w każdym razie nie dłużej niż 10 lat od zakończenia stosunku do Usług oraz przez okres nie dłużej niż 2 lata od gromadzenia danych w celach marketingowych.

4. DOSTĘP DO DANYCH
Państwa dane mogą być udostępniane w celach, o których mowa w art. 2.A) i 2.B):
- pracownikom i współpracownikom Administratora Danych jako wewnętrznych administratorów danych i/lub administratorów;
- spółki zewnętrzne lub inne podmioty (jako wskazanie, instytucje kredytowe, firmy zawodowe, konsultanci, firmy ubezpieczeniowe świadczące usługi ubezpieczeniowe itp.), które prowadzą działalność outsourcingową w imieniu Administratora Danych, jako zewnętrzni administratorzy danych.

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH
Bez konieczności wyraźnej zgody (ex art. 24 lit. a), b), d) Kodeks prywatności i art. 6(b) i c) RODO), Administrator może przekazać Twoje dane w celach, o których mowa w art. 2.A) organy nadzorcze (takie jak IVASS), organy sądowe, zakłady ubezpieczeń w celu świadczenia usług ubezpieczeniowych, a także te, do których komunikacja jest obowiązkowa przez prawo do wykonywania tych celów. Tzw.będę przetwarzać dane w ich charakterze jako autonomicznych administratorów danych.
Twoje dane nie będą ujawniane.

6. TRANSFER DANYCH
Dane osobowe są przechowywane na serwerach centrali via Corrado Masetti n.7 w Bolonii.

7. CHARAKTER PRZEKAZYWANIA DANYCH I KONSEKWENCJE ODMOWY UDZIELENIA ODPOWIEDZI
Podanie danych do celów, o których mowa w art. 2.A) jest obowiązkowe. W przypadku ich nieobecności nie będziemy w stanie zagwarantować Ci Usług artystycznych. 2.A).
Podanie danych do celów, o których mowa w art. 2.B) jest opcjonalny. Może zatem podjąć decyzję o nieuwzdzeniu jakichkolwiek danych lub o odmowie możliwości przetwarzania już dostarczonych danych: w takim przypadku nie będzie mogła otrzymywać biuletynów, informacji handlowych i materiałów reklamowych związanych z Usługami oferowanymi przez Administratora danych. Będzie ona jednak nadal uprawniona do Usług, o których mowa w art. 2.A).

8. PRAWA OSOBY ZAINTERESOWANEJ
Jako zainteresowana strona posiada prawa, o których mowa w art. 7 Kodeks prywatności i art. 15 RODO, a dokładnie prawa:

i. uzyskać potwierdzenie istnienia lub braku danych osobowych dotyczących użytkownika, nawet jeśli nie zostały jeszcze zarejestrowane, oraz ich przekazywania w zrozumiałej formie;

a) pochodzenie danych osobowych; b) cel i metody przetwarzania; c) logikę stosowaną w przypadku traktowania wykonywanego przy pomocy instrumentów elektronicznych; d) dane identyfikacyjne posiadacza, menedżerów i przedstawiciela wyznaczonego zgodnie z art. 5 pkt 2 Kodeks prywatności i art. 3 ust. c) osoby lub kategorie osób, którym dane osobowe mogą być ujawnione lub które mogą zostać poinformowane o nich jako wyznaczony przedstawiciel na terytorium państwa, zarządzający lub osoby odpowiedzialne;

iii. uzyskać: a) aktualizację, sprostowanie lub, w przypadku zainteresowania nią, integrację danych; b) usunięcie, anonimowe przekształcenie lub zablokowanie danych przetwarzanych z naruszeniem(i) przepisy ustawowe, w tym te, których przechowywanie nie jest konieczne w odniesieniu do celów, dla których dane zostały zebrane lub następnie przetworzone; c) dowód, że działania określone w lit.

iv. sprzeciwiają się, w całości lub w części: a) z uzasadnionych powodów przetwarzaniu danych osobowych dotyczących Użytkownika, nawet jeśli są one istotne dla celu gromadzenia; b) przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika w celu wysyłania materiałów reklamowych lub sprzedaży bezpośredniej lub w celu przeprowadzenia badań rynkowych lub komunikacji handlowej, za pomocą zautomatyzowanych systemów połączeń bez interwencji operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej i / lub tradycyjnymi metodami marketingowymi pocztą telefoniczną i / lub papierową. Należy podkreślić, że prawo do sprzeciwu zainteresowanego, określone w lit. W związku z tym osoba, której dane dotyczą, może podjąć decyzję o otrzymywaniu wyłącznie wiadomości w sposób tradycyjny lub wyłącznie autoryzowanych komunikatów lub żadnego z rodzajów komunikacji.
W stosownych przypadkach posiada również prawa określone w art. 16-21 RODO (prawo do sprostowania, prawo do bycia zapomnianym, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu), a także prawo do skargi do Urzędu Poręczyciel.

9. PROCEDURY WYKONYWANIA PRAW
Użytkownik może w każdej chwili skorzystać ze swoich praw, wysyłając:
- list polecony do Bioskin Italia S.r.l. Via Corrado Masetti n.7 - 40127 Bologna (BO)
- e-e-mail do privacy@bioskin.it

10. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych jest Bioskin Italia S.r.l.. z siedzibą w Via Corrado Masetti n.7 - 40127 Bologna(BO).
Administratorem jest Damiano Boschi, właściciel i przedstawiciel prawny Bioskin Italia S.r.l..

Administrator danych
Damian Boschi

TA STRONA KORZYSTA Z Google Analytics USŁUGI ANALITYKI INTERNETOWEJ ŚWIADCZONEJ PRZEZ Google, Inc. ("Google")

- Google Analytics używa "plików cookie", plików tekstowych zdeponowanych na komputerze użytkownika, aby umożliwić anonimowe zbieranie i analizowanie informacji o zachowaniach użytkowników shop.bioskin.it witryny przez Ciebie (w tym adresu IP).

- Informacje te są przekazywane do Google, który przetwarza go w celu sporządzania raportów dla operatorów shop.bioskin.it dotyczących twojej działalności na samej stronie internetowej.

- Ta strona nie korzysta (i nie zezwala osobom trzecim na korzystanie) z narzędzia analitycznego Google do monitorowania lub gromadzenia danych osobowych.

- Google nie kojarzy Twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google ani nie próbuje połączyć adresu IP z tożsamością użytkownika komputera.

- Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub gdy takie osoby trzecie przetwarzają wyżej wymienione informacje w imieniu Google.

- Możesz odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienie w przeglądarce, ale może to uniemożliwić korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony.

- Korzystając z shop.bioskin.it wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Google Twoich danych w powyższych metodach i celach.

Właściwości COOKIES

Akceptacja plików cookie nie jest warunkiem koniecznym do odwiedzania naszych stron internetowych. Ostrzegamy jednak, że korzystanie z funkcji "koszyka" i kolejność produktów jest możliwe jeśli zezwolisz na korzystanie z plików cookie.

Co to są pliki cookie?

Cookies to małe pliki, które są zapisywane na Twoim urządzeniu oraz przechowują określone ustawienia i dane w celu wymiany z naszego systemu za pośrednictwem przeglądarki użytkownika. Istnieją 2 rodzaje plików cookie: tak zwane sesyjne pliki cookie, które są usuwane zaraz po zamknięciu przeglądarki oraz tymczasowe/stałe pliki cookie, które są zapisywane na Twoim urządzeniu przez długi czas lub definitywnie. Dzięki temu możemy tworzyć serwisy jak najsłagodniejszą z Waszej strony internetowej i ułatwiają korzystanie z niej. Niektóre dane, na przykład, są zapisywane, aby nie trzeba powtarzać za każdym razem.

Jakich plików cookie używa Bioskin Italia Srl?

Większość plików cookie, których używamy podczas zamykania przeglądarki (koniec sesji) są automatycznie usuwane z dysku twardego (dlatego są one nazywane sesyjnymi plikami cookie). Sesyjne pliki cookie oferują na przykład funkcję "koszyk", nawet jeśli przeglądasz kilka stron. Używamy również plików cookie, które pozostają na dysku twardym. Po powrocie na naszą stronę system automatycznie rozpozna, że już nas odwiedziłeś i przechowuje Twoje ulubione dane i ustawienia. Te tymczasowe lub nawet ostateczne pliki cookie (czas trwania od 1 miesiąca do 10 lat) są zapisywane na dysku twardym i usuwane po upływie określonego czasu. Te pliki cookie służą przede wszystkim do ułatwienia naszej oferty dla użytkownika, bardziej wydajne i bezpieczniejsze. Dzięki tym plikom, na przykład, możliwe jest wyświetlanie na stronie informacji, które najlepiej odpowiadają Twoim zainteresowaniom. Jedynym celem tych plików cookie jest dostosowanie naszej oferty do Twoich potrzeb jako klienta i uczynienie przeglądania tak wygodnym, jak to możliwe.

Jakie dane są zapisywane w plikach cookie?

Żadne dane osobowe nie są zapisywane w plikach cookies za pomocą bioskin Italia Srl. W związku z tym pliki cookie, których używamy, niemożna przypisać konkretnej osobie, a zatem nie można jej przypisać. W momencie aktywacji plików cookie jest przypisywany numer identyfikacyjny. W żadnym momencie nie będzie możliwe zwrócenie danych osobowych na numer identyfikacyjny i w żadnym momencie nie będzie podejmowana próba. Twoje imię i nazwisko, adres IP i podobne dane, które mogą prowadzić z powrotem do Twojej osoby, nigdy nie zostaną wykorzystane. Na podstawie technologii plików cookie otrzymujemy informacje tylko w formie pseudonimu, na przykład o tym, które strony naszego sklepu internetowego są najczęściej odwiedzane, które najczęściej wyświetlane produkty itp.

Co to jest onsiteTargeting?

W oparciu o technologię plików cookie, strony internetowe Bioskin Italia Srl zbierają dane w celu optymalizacji naszej reklamy i naszej gamy produktów online. Dane te nie są wykorzystywane do identyfikacji użytkownika, ale służą jedynie do oceny wykorzystania strony głównej w formie pseudonimu. Twoje dane nie będą w żadnym momencie powiązane z zapisanymi danymi osobowymi. Technologia ta pozwala nam oferować reklamy i/lub konkretne oferty i usługi, których treść jest oparta na informacjach uzyskanych w ramach analizy clickstream (np. spersonalizowanych reklam, jeśli w ciągu ostatnich kilku dni oglądałeś tylko dermatoskopy). Naszym celem jest, aby nasza oferta online była jak najbardziej interesująca i wysyłać Ci reklamy, które odzwierciedlają Twoje zainteresowania.

Czy istnieją również pliki cookie z plików cookie innych firm?

Bioskin Italia Srl korzysta z niektórych partnerów reklamowych, którzy pomagają uczynić ofertę internetową i strony internetowe Bioskin Italia Srl bardziej interesujące. Dlatego też, gdy odwiedzasz naszą stronę, pliki cookie od powiązanych firm będą również zapisywane na Twoim dysku twardym. W takim przypadku są to tymczasowe/stałe pliki cookie, które zostaną automatycznie usunięte pod koniec ustalonego okresu. Te cTymczasowe lub nawet stałe ookies (trwające od 14 dni do 10 lat) są zapisywane na dysku twardym i automatycznie usuwane po upływie domyślnego okresu. Pliki cookie pochodzące od firm członkowskich również nie zawierają danych osobowych. Tylko dane w postaci pseudonimu są wykrywane za pomocą identyfikatora użytkownika. Są to na przykład dane o tym, które produkty zostały obejrzane, jeśli kupiłeś coś, jakie produkty szukałeś itp... Podczas tego procesu niektórzy z naszych partnerów reklamowych zbierają również informacje o tym, które strony już odwiedziłeś lub które produkty Cię interesują, aby pokazać Ci reklamę, która najlepiej pasuje do Twoich zainteresowań. Dane te w postaci pseudonimu nie będą w żadnym momencie powiązane z Twoimi danymi osobowymi. Mają one na celu pomóc naszym partnerom reklamowym porównać Cię z reklamami, które mogą Cię zainteresować.

Ponowne kierowanie

Nasze strony internetowe w tym przypadku korzystają z tak zwanych technologii ponownego kierowania. Używamy tych technologii, aby uczynić ofertę internetową bardziej interesującą. Na stronach internetowych naszych partnerów technika ta pozwala nam uwidocznić się internautom, który w przeszłości wykazywał zainteresowanie naszym sklepem internetowym i naszymi produktami. Jesteśmy przekonani, że wyświetlanie spersonalizowanej reklamy, która uwzględnia interesy użytkownika, jest zwykle bardziej interesujące niż reklama, która nie odnosi się do osoby. Wyświetlanie za pośrednictwem pojazdów reklamowych stron internetowych naszych partnerów odbywa się na podstawie technologii plików cookie i analizy zachowania użytkownika. Ta forma reklamy ma formę pseudonimu. Żadne dane osobowe nie są zapisywane, a profile użytkowników nie są powiązane z Twoimi danymi osobowymi.

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie tak zwanych plików cookie, zapisywanie i wykorzystywanie moich danych użytkownika. Ponadto chciałbym wyrazić swojeWyrażam zgodę na zapisywanie moich danych w plikach cookie nawet po zamknięciu przeglądarki, aby być na przykład przypomnianym podczas następnej wizyty na stronach internetowych. W każdej chwili mam prawo do cofnięcia zgody na przyszłość, zmieniając ustawienia przeglądarki, blokując pliki cookie.

Jak uniknąć zapisywania plików cookie?

W przeglądarce internetowej można złożyć wniosek o zapisywany i brakujących w tym w ustawieniach może być użytkownik lub użytkownik na żądanie - co ma być dozwolone przez komentujących na żądanie cię nie tak. Jeśli zamierzasz zaakceptować pliki cookie od Bioskin Italia Srl, ale nie pliki cookie od naszych firm i partnerów, możesz wybrać ustawienie "blokuj pliki cookie innych firm" w przeglądarce.

Zwykle w menu przeglądarki internetowej, w sekcji pomocy technicznej, można zobaczyć, jak odrzucić nowe pliki cookie i wyłączyć istniejące pliki cookie. Pod poniższym linkiem zawiera szczegółowe informacje na temat konfigurowania używanej przeglądarki.

W przypadku komputerów współdzielonych skonfigurowanych w taki sposób, aby akceptować pliki cookie i pliki cookie flash, zalecamy, aby zawsze całkowicie odłączyć po użyciu.